De verschillende deskundigen oordelen van UWV

Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel UWV aanvragen. Het oordeel betreft alleen de periode dat er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Dat is de standaardperiode van 104 weken en de verlengde perioden die worden veroorzaakt door het opleggen van sancties of wachttijdverlenging op verzoek. Daarnaast kan het ook een periode betreffen waarin de werkgever eigenrisicodrager is. In de praktijk bestaan voor het aanvragen van een deskundigenoordeel 4 mogelijkheden:

1. Deskundigenoordeel (on)geschiktheid tot werken

In deze situatie moet een geschil bestaan tussen werkgever en werknemer over de (on)geschiktheid tot werken. Primair gaat het geschil over de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Dit deskundigenoordeel is niet afhankelijk van het feit of de werkgever de loondoorbetaling heeft gestaakt of opgeschort. Van een geschil is ook sprake indien de werkgever of werknemer de first opinion (van de bedrijfsarts) wil laten toetsen of er daadwerkelijk sprake is van ziekte of gebrek. Van belang is dat de beoordeling uitsluitend handelt over (on)geschiktheid voor de bedongen arbeid (dus het eigen werk). Voor de beoordeling van andere passende arbeid (of gedeeltelijke geschiktheid voor het eigen werk) dient het deskundigenoordeel 'passende arbeid' te worden aangevraagd.

2.  Deskundigenoordeel passende arbeid

Dit deskundigenoordeel kan worden aangevraagd bij UWV als de werkgever of werknemer een mening willen hebben over de vraag of er passende arbeid aanwezig is binnen het bedrijf. Beide partijen kunnen een deskundigenoordeel aanvragen. In deze situatie hoeft niet altijd sprake te zijn van een geschil. Met het deskundigenoordeel kan wel een eventuele impasse worden doorbroken. Het oordeel beantwoord de vraag of de door de werkgever aangeboden arbeid voldoende passend is of dat  de door de werknemer geclaimde passende arbeid passend is en door de werkgever moet worden aangeboden. Dit deskundigenoordeel houdt dus nadrukkelijk geen advies in over eventuele andere passende arbeid binnen de organisatie.

3. Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen van de werkgever of werknemer

Zowel werkgever als werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen over de vraag of er sprake is van voldoende of adequate re-integratie inspanningen van de werkgever. Ook in de deze situatie hoeft er geen sprake te zijn van een geschil. Voldoende of adequate re-integratie inspanningen zijn alle inspanningen die in redelijkheid van een werkgever of werknemer verwacht kunnen worden. De werkgever kan dit oordeel vragen als de werkgever maatregelen wil treffen om de re-integratie te bevorderen, maar de werknemer wil daar niet aan meewerken. Bijvoorbeeld de inzet van mediation bij een arbeidsconflict.

De werknemer kan dit oordeel aanvragen als er twijfels bestaan over de vraag of de re-integratie inspanningen van de werkgever voldoende geschikt zijn of als de werknemer van mening is dat er te weinig re-integratie activiteiten worden ondernomen waardoor een succesvolle re-integratie onvoldoende wordt nagestreefd.

De werkgever kan dit oordeel aanvragen indien de werkgever meent voldoende inspanningen te hebben getoond terwijl de werknemer deze mening niet deelt of wanneer de werkgever wil laten toetsen of de reeds ingezette inspanningen volgens UWV voldoende zijn om tot een aanvaardbaar re-integratie resultaat te komen. Dit oordeel omvat echter geen advies over mogelijke re-integratie inspanningen.

4. Deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O) 

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) kunnen een onafhankelijk deskundigenoordeel UWV aanvragen. Het UWV geeft dan een oordeel over de (on)geschiktheid van de werknemer voor het eigen werk en de beschikbaarheid van passend werk. Voorwaarde is wel dat de ontslagprocedure bij UWV niet van toepassing is.  De aanvraag bestaat uit een werkgeversdeel, een formulier Visie van de arbodienst/bedrijfsarts en het formulier Visie over de werknemer. De werknemer kan met dit laatste formulier een behandelend arts of specialist zijn of haar visie laten geven over de situatie. Het deskundigenoordeel O&O is overigens geen deskundigenoordeel in het kader van de Wet SUWI.

Behandeltermijn

Voor alle deskundigenoordelen geldt een wettelijke afhandelingstermijn van twee weken (art. 32a, lid 3 SUWI). In de praktijk worden door UWV de volgende doorlooptijd gehanteerd afhankelijk van het type aangevraagd deskundigenoordeel:
- ongeschiktheid tot werken: 4 weken
- passende arbeid: 4 weken
- re-integratie inspanningen werkgever: 4 weken
- re-integratie inspanningen werknemer: 4 weken
- re-integratie inspanningen ERD-WGA: 4 weken
- ontslagadvies O&O: 6 weken
- ontslagadvies UWV werkbedrijf: 6 weken

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com