Gegevens verstrekking aan werkgever door de bedrijfsarts

Voor bedrijfsartsen geldt bij informatie verstrekking aan de werkgever de Code Gegevensverkeer en Samenwerking bij Arbeidsverzuim en Re-integratie (KNMG, december 2006). Zonder toestemming van de werknemer kan een bedrijfsarts informatie aan de werkgever verstrekken over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is: functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten
  • de verwachte duur van het verzuim
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten)
  • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen

In de praktijk dient de bedrijfsarts de conclusies uit het onderzoek mede te delen aan de werknemer. De bedrijfsarts bespreekt tevens welke stappen moeten worden ondernomen ter bevordering van herstel en re-integratie. Ook wordt met de werknemer besproken wat er aan de werkgever wordt medegedeeld. Er bestaat geen formele verplichting om dit schriftelijk te doen maar in de praktijk is dit wel gebruikelijk. Door de bedrijfsarts wordt in ieder geval aan werknemer en werkgever dezelfde informatie verstrekt. Om die reden dient een bedrijfsarts alle informatie met betrekking tot verzuimbegeleiding van een werknemer die aan de aan de werkgever wordt verstrekt, onverkort en schriftelijk in afschrift ook te verstrekken aan de desbetreffende werknemer.   

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com