BeZaVa: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVA) ingevoerd. Deze wet moet de instroom in de WIA beperken. De grootste instroom in de WIA vindt namelijk plaats vanuit de Ziektewet. Door de uitkeringslasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid (zoals reeds jaren bij de WGA het geval is) toe te rekenen aan de (laatste) werkgever wordt gestimuleerd om actief te werken aan herstel en re-integratie van zieke werknemers. In de praktijk gaat dit om aanzienlijke, meerjarige kosten (voor een periode van maximaal 10 jaar na einde wachttijd WIA).
De wijze waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld, wordt daarom aangepast. De werkgever betaalde al een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers (zie rekenvoorbeeld) met een vast dienstverband (WGA-vast).

Rekenvoorbeeld bij wijziging gedifferentieerde WGA premie : 
een werknemer van 40 jaar heeft een modaal salaris van € 35.000,- en is na 2 jaar ziekte bij einde wachttijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt (arbeidsongeschiktheidspercentage 43% op basis van vastgestelde restverdiencapaciteit van € 20.000,-):

Op basis van deze gegevens gelden de volgende kosten voor de werkgever: 

1e ziektejaar 100% van het salaris                                                                 € 35.000,-
2e ziektejaar 70% van het salaris (loonkorting)                                               € 24.500,-
Totale kosten loondoorbetaling eerste 2 ziektejaren                                       € 59.500,-
     
Kosten bij WGA instroom indien de restverdiencapaciteit niet benut wordt:    
1e jaar WGA loongerelateerde uitkering                                                          € 24.790,-
2e jaar WGA loongerelateerde uitkering                                                          € 24.500,-
3e t/m 10e jaar WGA vervolguitkering € 5.106 per jaar                                   € 40.848,-
Totale kosten WGA periode                                                                            € 90.138,-
     
Loondoorbetaling 1e en 2e ziektejaar                                                              € 59.500,-
WGA uitkering                                                                                                € 90.138,-
Totale kosten                                                                                                  € 149.638,-

Belangrijk verschil is dat de werkgever nu in 2014 ook een gedifferentieerde premie ZW en WGA gaat betalen voor flexwerkers (ZW-flex en WGA-flex). 
Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers diegenen die ziek worden en een fictief dienstverband hebben zoals thuiswerkers of provisiewerkers. Verder de medewerkers die ziek uit dienst gaan zoals uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, medewerkers met een tijdelijk dienstverband en medewerkers die ziek zijn op het moment dat het vaste dienstverband wordt beëindigd. Van belang is ook de zogenaamde ‚ nawerking' van de Ziektewet, dit zijn ex-medewerkers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden en zich melden bij UWV afdeling Ziektewet. Deze kosten (ZW) evenals de schadelast bij eventuele WGA instroom worden doorbelast aan de laatste werkgever. 

In 2014 wordt de gedifferentieerde premie Whk berekent die de werkgever in 2015 betaalt. Daarvoor worden instroomgegevens uit 2013 gebruikt van Ziektewet en WGA uitkeringen. De werkgever ontvangt van UWV kopieën van brieven inzake beslissingen die worden genomen over uitkeringen. Wij adviseren deze gegevens jaarlijks grondig te controleren. De gedifferentieerde premie wordt namelijk berekend over de bruto loonsom van het bedrijf.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com