IVA aanvraag bij duurzame arbeidsongeschiktheid

Volledig arbeidsongeschikten die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn ontvangen een WGA uitkering (klasse 80-100%). Bij de WIA beoordeling moet het UWV dus de inschatting maken of iemand duurzaam arbeidsongeschikt is. IVA toekenning vindt uitsluitend plaats indien herstel is uitgesloten (er is sprake van een medische eindsituatie) of dat de kans op herstel op lange termijn zeer gering is. Voordeel voor de werknemer bij toekenning van een IVA uitkering is zekerheid, er volgen geen herbeoordelingen meer.

​Het toekennen van een volledige WGA uitkering veronderstelt in de praktijk wel herstelmogelijkheden. Bij WGA klasse 80-100% toekenning wordt daarom vrijwel altijd een afspraak gemaakt voor een (professionele) herbeoordeling. In de praktijk wordt echter een afwachtend beleid gevoerd, niet in de laatste plaats omdat de schadelast bij een WGA uitkering volledig bij de werkgever ligt. Een IVA uitkering valt niet onder de premiedifferentiatie en levert de werkgever geen extra kosten op. Omdat de duurzaamheid feitelijk pas achteraf of in een laat stadium wordt getoetst, kan een belangrijk nadeel ontstaan voor de werkgever, zeker als later blijkt dat de werknemer vanaf de WIA keuring feitelijk al IVA rechten had. Dit geldt uiteraard ook als verdiencapaciteit blijkt te zijn toegenomen terwijl de WGA uitkering ongewijzigd is gebleven.

Een belangrijk voordeel voor de eigen risicodrager van de WGA is de mogelijkheid om invloed te kunnen uitoefenen op de schadelast van de arbeidsongeschikte werknemer. Een belastbaarheidtoets kan derhalve reden zijn voor een verzoek om herbeoordeling door UWV. Met name als de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid (dus vaststellen claimrecht IVA uitkering) medisch inhoudelijk adequaat kan worden onderbouwd.

​​​Vaststellen claimrecht IVA

Omdat UWV of de private verzekeraar zich in dit opzicht weinig actief opstellen, kan OHC als partner optreden. Wij kunnen de kostenbesparing inzichtelijk maken en bij vaststelling van IVA rechten een belangrijke kostenreductie realiseren. Bij een IVA claimrecht procedure wordt op basis van duurzaamheid van de beperkingen onderscheid gemaakt tussen WGA situatie en mogelijke IVA rechten. Referentie instrumenten zijn richtlijnen, werkwijzers en protocollen die van toepassing zijn op het onderliggend ziektebeeld.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com