De Wet Amber

De wet AMBER betekent in de praktijk eigenlijk niets anders dan ‘er geldt een verkorte wachttijd voor de WAO op grond van …”. Bij de ‘AMBER-melding’ zijn twee WAO wetsartikelen van belang (artikel 39a en 43a). Hierin is vastgelegd dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten (met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 45%) en degenen die bij einde wachttijd WAO minder dan 15% arbeidsongeschikt worden verklaard, binnen vijf jaar na de intrekking of toekenning/herziening van de WAO uitkering aanspraak kunnen maken op een hogere WAO uitkering. Indien de toename van de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak waarvoor in het verleden WAO of een arbeidshandicap is toegekend, geldt een verkorte wachttijd WAO van vier weken.

De voorwaarde dat de toename van de arbeidsongeschiktheid moet voortvloeien uit dezelfde ziekte-oorzaak op basis waarvan in het verleden WAO rechten zijn toegekend, is in de praktijk niet altijd eenvoudig te toetsen. Het UWV is wettelijk verplicht het begrip ‘door dezelfde oorzaak’ ruim te interpreteren waarbij een monocausale relatie niet in alle gevallen aangetoond hoeft te worden. Uit jurisprudentie blijkt dat de werknemer het voordeel van de twijfel geniet indien het UWV haar standpunt niet aannemelijk kan maken. In dat geval is arbeidsdeskundig onderzoek nodig om te bepalen of de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO wetgeving is toegenomen.

Voor werknemers die 45% arbeidsongeschikt zijn of meer, geldt een extra bescherming van de WAO rechten (artikel 38 WAO). Voor deze groep geldt dat de toename van de arbeidsongeschiktheid niet hoeft voort te vloeien uit dezelfde oorzaak waaruit het WAO recht is ontstaan. De uitkering wordt op basis van de toegenomen arbeidsongeschiktheid herzien, na een wachttijd van vier weken.

De wet AMBER schematisch:
 

Status van de arbeidsongeschiktheid

Wachttijd WAO herziening

WAO wetgeving

< 45%

Toename arbeidsongeschiktheid door dezelfde oorzaak binnen 5 jaar na toekenning/herziening

4 weken

Artikel 39a

Opnieuw toename arbeidsongeschiktheid nadat:

  • de uitkering is ingetrokken of
  • bij bereiken einde wachttijd WAO minder dan 15% arbeidsongeschikt (geen recht op WAO uitkering) is toegekend

4 weken

Artikel 43 a

> 45%

Bij toename arbeidsongeschiktheid wordt causaal verband zonder meer verondersteld

4 weken

Artikel 38

Download onderaan deze bladzijde het UWV aanvraag formulier voor 'Amber' (formulier voor vervroegde toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of voor verhoging van de bestaande uitkering). Dit is een pdf bestand (te openen met Acrobat Reader)

Voor u als werkgever zijn de volgende vragen van belang:

  • Welke werknemers hebben op dit moment een WAO uitkering?
  • Welke werknemers hebben in de afgelopen 5 jaar een WAO uitkering gehad of hebben op andere gronden de status van arbeidshandicapte toegewezen gekregen?
  • Op grond van welke ziekte-oorzaak is het WAO recht ontstaan?

Bij herintredende (ex-) arbeidsongeschikte werknemers kan er sprake zijn van toepassing van artikel 29b ziektewet (de zogenaamde ‘no-risk polis’)

De werkgever kan, indien het UWV een andere mening is toegedaan inzake aanspraken op de wet Amber, bezwaar aantekenen tegen een uitspraak van het UWV. OHC zal u daarbij graag adviseren. Dit geldt ook voor procedures tegen het UWV waarbij ondersteuning door een arts-gemachtigde noodzakelijk is.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com