Ondersteuning beroep en bezwaar procedures UWV

Voor een werknemer die langdurig ziek is, geldt twee jaar recht op loon doorbetaling. Gedurende de wachttijd voor de WIA beoordeling zijn werkgever en werknemer verplicht te voldoen aan voldoende re-integratieverplichtingen. Als het UWV per einde wachttijd oordeelt dat te weinig activerend gewerkt is aan re-integratie of dat re-integratiemomenten zijn gemist of te langdurig afwachtend beleid is gevoerd, kan er een sanctie worden opgelegd. De loonsanctie bedraagt maximaal een jaar loon doorbetaling. In de sanctieperiode blijven de wettelijke Poortwachterverplichtingen ongewijzigd van kracht.

Een loonsanctie kan de werkgever financieel zwaar treffen. Als de werkgever het met de beoordeling van het UWV oneens is, kan tegen de sanctie van het UWV bezwaar worden gemaakt. OHC heeft uitgebreide expertise op medisch en arbeidsdeskundig terrein waardoor wij werkgevers adequaat en deskundig kunnen adviseren.

Voor het opstellen van een bezwaarschrift voor een bezwaar procedure tegen een beslissing van het UWV, zullen wij in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren van het betreffende bezwaar dossier. Dit gebeurt op basis van informatie van werkgever, arbodienst en/of curatieve sector, het verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig dossier van UWV en eventueel middels consultering van de werknemer zelf. In het bezwaaradvies wordt beargumenteerd wat de slagingskans van het bezwaar is. In de praktijk heeft aantekenen van bezwaar alleen zin als inhoudelijke en concrete bezwaargronden kunnen worden aangevoerd of nieuwe feiten of omstandigheden. Dit vereist in de praktijk voldoende expertise en ervaring met richtlijnen, protocollen en door UW gehanteerde standaarden. Als een loonsanctie is opgelegd, kan het bezwaaradvies ook maatregelen of interventies omvatten om de loonsanctie periode te bekorten.

Na het insturen van een bezwaarschrift bij UWV wordt vaak de mogelijkheid geboden om tijdens een hoorzitting het bezwaar toe te lichten. In dat geval is professionele bijstand vanwege medisch inhoudelijke aspecten vaak noodzakelijk vanwege de sterke positie van UWV in de procesgang.

Na een bezwaarprocedure kan eventueel nog beroep volgen bij de arrondissementsrechtbank.. Ook dan adviseert OHC werkgevers zich bij voorkeur te laten bijstaan door een deskundige op het terrein van de sociale zekerheid.

Als ook de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank geen recht doet aan de situatie, kan nog een verzoek tot hoger beroep volgen bij de Centrale Raad van Beroep.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com